Vzdelávanie

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK sa informovaniu a vzdelávaniu verejnosti venuje už dlhodobo, prakticky od svojho založenia v roku 2006. Intenzívne spolupracuje predovšetkým s etablovanými mimovládnymi organizáciami (napr. ŽIVICA, DAPHNE, EKORAST), ako aj so zberovými spoločnosťami (napr. OLO, KOSIT).

Intenzívna spolupráca vyústila do viacerých unikátnych vzdelávacích projektov, ktorých význam postupne narastá (Program Zelená škola, Ekovýchovné programy DAPHNE, výučbový softvér „NeODPADni z ODPADOV“, mobilná aplikácia GREEN BIN, OLO CENTRUM, OLOMÁNIA ...).

Lokálne a regionálne vzdelávacie aktivity

  • OLO Centrum – centrum pre ekovýchovu a exkurzie do spaľovne OLO

Od 23.9.2016 je v Bratislave (priamo v budove spaľovne OLO) otvorené tzv. OLO Centrum. V ňom žiaci základných a stredných škôl absolvujú zážitkovú ekovýchovu a následne atraktívnu exkurziu do spaľovne OLO. Vzdelávacie centrum otvorila pre školy a verejnosť zberová spoločnosť OLO v spolupráci s NATUR-PACKom, ktorý do týchto priestorov presunul ekovýchovné programy partnerskej organizácie DAPHNE. OLO Centrum je úspešne sa rozbiehajúcim projektom a školy oň od počiatku prejavujú veľký záujem. Prihlasovanie na exkurzie je možné cez portál zberovej spoločnosti OLO (https://www.olo.sk/exkurzie-v-olo/).

  • Ekovýchova DAPHNE v materských školách

Okrem OLO Centra, ktoré je určené predovšetkým pre základné školy, NATUR-PACK pokračuje v úspešne bežiacom ekovýchovnom programe aj na materských školách. Tam tieto programy už od roku 2011 zastrešuje Inštitút DAPHNE. Výsledky tejto aktivity jednoznačne potvrdzujú, že viesť deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi už od predškolského veku, má zásadný význam. Viac sa o programoch Inštitútu dozviete TU. Ekovýchova DAPHNE  od roku 2016 prebieha predovšetkým v meste Bratislava.

OLO-CENTRUM - prvá hodina ekovýchovy

 

Zážitková ekovýchova DAPHNE v materských školách

NATUR-PACK spolupracuje na regionálnych vzdelávacích aktivitách aj s ďalšími partnermi a špičkovými lektormi, ktorí zážitkovú ekovýchovu zabezpečujú aj v ďalších regiónoch. Viac informácií o tom, s kým spolupracujeme na vzdelávacích aktivitách a čo sme dosiahli už v po 6 mesiacov fungovania vo forme Organzácie zodpovednosti výrobcov nájdete TU.

 

Celoslovenské aktivity


  • Výučbový softvér "NeODPADni z ODPADOV"

NATUR-PACK, v spolupráci s centrom environmentálnej výchovy Živica, vytvoril v roku 2012 unikátny softvér pre interaktívne tabule. Softvér objasňuje žiakom komplexnú problematiku nakladania s odpadmi a hravým spôsobom ich informuje o kolobehu triedeného zberu. Softvér je dostupný ZDARMA a prístup k nemu majú všetky školy a jednotlivci, ktorí o neho prejavia záujem.

Pre koho je softvér určený ? Najmä pre žiakov druhého stupňa základných škôl a jeho využiteľnosť sa osvedčila okrem environmentálnej výchovy aj na hodinách matematiky alebo dejepisu.

Ako ho získať ? Softvér je dostupný bezplatne pre všetky školy na tomto odkaze.

  • Školenia pre pedagógov

Od roku 2015 realizuje NATUR-PACK školenia pre pedagógov špecializované na prácu s výučbovým softvérom "NeODPADni z ODPADOV". Školenia sú pedagógom ponúkané v spolupráci so samosprávami, metodickými centrami a školskými úradmi. Viac zaujímavostí o školeniach nájdete TU.


 

 

  • Program Zelená škola

Zelená škola je súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete, ktorý je známy pod názvom ECO SCHOOLS. Ide o medzinárodný projekt s dlhodobým pôsobením na deti školského veku. Obsahuje šesť tematických okruhov, z čoho jeden je venovaný odpadom. NATUR-PACK sa stal partnerom projektu zelených škôl a aktívne podporuje aktivity v odpadovej sekcii.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy sa môžu uchádzať o medzinárodne uznávaný titul Zelenej školy. Do projektu je možné sa zapojiť kdekoľvek na Slovensku. Pre viac informácií o projekte môžete navštíviť tento odkaz. Ak by ste mali záujem stať sa zelenou školou, podrobné informácie nájdete na zelenaskola.sk.

 

 


  • Prvá slovenská EKOknižka

EKOknižka vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

Ako EKOknižku získať ?

EKOknižka je dostupná na webstránke nadaciakosit.org, na ktorej sa môžete zapojiť aj do čitateľskej súťaže. Ide o mimoriadne úspešný projekt s celoslovenským dosahom.

 

 

Aktívny partner významných vzdelávacích projektov

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK je každoročným podporovateľom eko-eventov, do ktorých saaktívne zapája, na ktorých prednáša, a prostredníctvom ktorých podporuje recykláciu a rozumné nakladanie s odpadom na individuálnej aj komerčnej úrovni.

Vzdelávací seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca"

NATUR-PACK pripravil pre všetky svoje samosprávy a ich školy a iné vzdelávacie inštitúcie päťdielny vzdelávací seriál na počúvanie - "Nehádžme všetko do jedného vreca". Ide o originálny vzdelávací materiál NATUR-PACKu, ktorého cieľom je pomôcť žiakom základných škôl pochopiť súvislosti medhi triedením odpadu a ochranou životného prostredia. Po úvodnej všeobecnej časti nasledujú diely zamerané na vybrané druhy triedeného odpadu - papier, plasty, sklo a kovy. Seriál môžu taktiež využiť samosprávy prostredníctvom obecných rozhlasov. Dĺžka jednotlivýc dielov je približne 80 sekúnd, čo je ideálny formát pre udržanie pozornosti a zaujatie verejnosti.

Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm

NATUR-PACK je už od roku 2015 generálnym partnerom medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm. Vo vybraných krajských a okresných mestách vystupuje s vlastným zážitkovým programom pre deti ZŠ a SŠ. Okrem toho vystupuje aj na večerných diskusiách pre širšiu verejnosť. Vzdelávanie s NATUR-PACKom absolvujú tisícky detí, ale i dospelých. Z hľadiska svojho dosahu na verejnosť možno tento festival považovať za najväčšie ekopodujatie svojho druhu v histórii Slovenska.

OLOmpiáda - OLOmánia

Od roku 2012 je NATUR-PACK partnerom vzdelávacieho programu pre deti bratislavských škôl – OLOmpiáda, ktorého cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom a osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, triedenie odpadu a spoločenská zodpovednosť.Od roku 2016 nesie program názor OLOMÁNIA a NATUR-PACK pokračuje v partnerstve na jeho jednotlivých podujatiach.

Deň Zeme

Každoročne sa zúčastňujeme osláv Medzinárodného dňa Zeme prostredníctvom aktivít pre verejnosť. Pre tieto účely má NATUR-PACK vytvorenú vlastnú exteriérovú ekohru s názovm "ODPADOVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA", ako aj ďalšie sprievodné aktivity.

 

 


„Vieme, že aj tie najlepšie nápady potrebujú silných partnerov, aby obstáli v praxi a boli schopné naplno rozvinúť svoju myšlienku a posolstvo. Sme nesmierne radi, že sa na Slovensku môžeme pochváliť nejedným unikátnym projektom, ktorý mohol vzniknúť práve v spolupráci s NATUR-PACKom.“

 

« hore