Garancie systému NATURPACK

Systém NATURPACK garantuje pre svojich členov:

 • akcionári a klienti majú v systéme rovnocenné postavenie
 • výrobcovia obalov, zberové firmy a recyklátori majú v systéme rovnoprávne postavenie
 • každá obalová komodita je sledovaná osobitne a je samofinancovateľná, krížové dotácie medzi komoditami nie sú dovolené
 • systém, ako celok, je financovaný pomerne všetkými komoditami

1. výrobcovia obalov

2. zberové firmy

 • spolufinancovanie zberu, triedenia a zvozu odpadov z obalov
 • logistickú podporu systému zberu a separácie
 • zrovnoprávnenie postavenia zberových spoločností na trhu s odpadmi

3. recyklátorov

 • logistickú podporu recyklácie
 • finančnú podporu recyklácie
 • dostatok odpadov vhodných na recyklovanie

4. obce

 • zníženie nákladov súvisiacich so zberom a separáciou komunálneho odpadu
 • logistickú podporu systému zberu a separácie

5. životnému prostrediu a občanom

 • neustále zlepšovanie kvality života vo väzbe na životné prostredie
 • optimalizovanie nákladov na zber, separáciu a recykláciu komunálneho odpadu
« hore