FAQ

1. Osoba zobowiązana

W ustawie nr 119/2010 Z. z o opakowaniach osoba zobowiązana jest definiowana, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i osoba prawna, która:

 1. 1. korzysta z opakowań do pakowania wyrobów albo napełnia opakowania wyrobami,
 2. 2. wprowadza na rynek wyroby w opakowaniach,
 3. 3. wprowadza na rynek opakowania z wyjątkiem producentów i importerów opakowań, którzy dostarczają nieużywane puste opakowania osobom zobowiązanym wymienionym w punkcie pierwszym.

Wprowadzeniem opakowania na rynek jest chwila, w której opakowanie po raz pierwszy przechodzi odpłatnie albo bezpłatnie z etapu produkcji albo importu do etapu dystrybucji albo zastosowania i to również w przypadku, jeżeli jest przeznaczone do własnych potrzeb.

2. Jakie obowiązki musi spełniać osoba zobowiązana, aby przestrzegać ustawy o opakowaniach?

W znaczeniu ustawy o opakowaniach osoba zobowiązana musi wypełniać obowiązki w zakresie:

 • przestrzegania obowiązujących limitów likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań,
 • ewidencji opakowań i odpadów z opakowań oraz zgłaszanie ewidencji do MŽP SR,
 • rejestracji w Rejestrze osób zobowiązanych i podmiotów upoważnionych prowadzonym przez MŽP SR,
 • zwrotu opakowań,
 • oznaczania opakowań,
 • profilaktyki.

3. W jaki sposób osoba zobowiązana może dotrzymywać ustalonych limitów likwidacji i recyklingu?

Ustawa umożliwia osobie zobowiązanej wywiązywanie się z wiążących limitów w zakresie gromadzenia, likwidacji albo recyklingu dwoma sposobami:

 • SAMA NA WŁASNY KOSZT: osoba zobowiązana może przestrzegać sama wiążących limitów na własny koszt, odpowiednio do ilości odpadów z opakowań, które wprowadziła na rynek albo do obiegu,
 • ZA POŚREDNICTWEM UPOWAŻNIONEJ FIRMY: osoba zobowiązana włącza się do systemu firmy upoważnionej albo kilku firm upoważnionych, z którymi zawiera umowę o realizacji zobowiązania zgodnie z ustawą o opakowaniach.

Nie jest możliwe, aby osoba zobowiązana dotrzymywała wiążących limitów dotyczących gromadzenia, likwidacji i recyklingu w sposób kombinowany, tj. część sama na własny koszt i część przez upoważnione firmy.

4. Firma upoważniona

W ustawie o opakowaniach nr 119/2010 Z. z., firma upoważniona jest charakteryzowana, jako spółka prawa handlowego założona przez osoby zobowiązane. Jednocześnie narzucony jest obowiązek wystąpienia firmy upoważnionej o wpisanie jej do Rejestru osób zobowiązanych i firm upoważnionych. MŽP SR po spełnieniu wszystkich warunków ustawowych wpisuje firmy upoważnione do Rejestru osób zobowiązanych i firm upoważnionych. To oznacza, że bez wpisania przedmiotowego podmiotu, który zapewnia cele likwidacji i recykling odpadów z opakowań do Rejestru osób zobowiązanych i firm upoważnionych, nie jest on uważany za firmę upoważnioną w znaczeniu ustawy o opakowaniach.

Potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska Naturalnego SR o wpisaniu spółki NATUR-PACK, a. s., jako firmy upoważnionej do Rejestru osób zobowiązanych i firm upoważnionych.

5. Co zapewnia firma upoważniona dla osoby zobowiązanej?

Firma upoważniona zapewnia dla osoby zobowiązanej:

 • prowadzenie ewidencji odpadów z opakowań,
 • gromadzenie odpadów z opakowań,
 • likwidację i recykling odpadów z opakowań,
 • dotrzymywanie wiążących limitów likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań,
 • zgłoszenie do ewidencji o zapewnieniu likwidacji i recyklingu do MŽP SR,
 • doradztwo w zakresie ustawy o opakowaniach.

6. Od jakiej ilości opakowań osoba zobowiązana musi zapewnić wykonanie obowiązku gromadzenia odpadów z opakowań i ich likwidacji albo recyklingu?

Ustawa nr 119/2010 Z. z. o odpadach określa obowiązki wszystkich osób zobowiązanych, w zależności od ilości opakowań wprowadzanych na rynek z granicą 200 kg/rok. Osoby zobowiązane, które wprowadzają mniej, niż 200 kg/rok, mają obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze osób zobowiązanych i firm upoważnionych, prowadzenia oraz przechowywania ewidencji i przekazywania do MŽP SR danych z ewidencji. Jeżeli jednak osoba zobowiązana wprowadzi więcej, niż 200 kg/rok, to oprócz wcześniej wymieniony obowiązków musi ona przestrzegać obowiązujących limitów likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań. Zależą one od rodzaju materiału opakowań oraz od limitu ustalonego na właściwy rok kalendarzowy.

7. W przypadku, gdy osoba zobowiązana spełnia obowiązek zapewnienia gromadzenia, likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań w zakresie wiążących limitów, czy ma jeszcze obowiązek płacenia opłaty na Fundusz Recyklingu?

Nie! Zgodnie z ustawą nr 223/2001 Z.z. o odpadach, jeżeli producent albo importer opakowań albo wyrobów w opakowaniach wymagających opłaty na Fundusz Recyklingu, zapewni gromadzenie odpadów z opakowań, ich likwidację albo recykling, nie ma już obowiązku płacenia opłaty na Fundusz Recyklingu.

8. W przypadku włączenia się do systemu NATUR-PACK, kto prowadzi ewidencję odpadów i kto przesyła sprawozdania?

Ewidencję opakowań (§ 10 ustawy o opakowaniach) wprowadzanych na rynek w SR prowadzi osoba zobowiązana. Przesyłanie sprawozdań z ewidencji do ministerstwa (§ 10 ust. 1. podp. b) ustawy o opakowaniach) realizuje osoba zobowiązana za pośrednictwem uprawnionej firmy NATUR-PACK, a. s., która zapewnia realizację wymaganych celów likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań za osobę zobowiązaną. Prowadzenie ewidencji zgodnie z ustawą o odpadach i przesyłanie sprawozdań z ewidencji do właściwego Powiatowego Urzędu Ochrony Środowiska Naturalnego i do Funduszu Recyklingu zapewnia nadal osoba zobowiązana.

9. W przypadku włączenia się do systemu  NATUR-PACK, kto składa wniosek o wpisanie do Rejestru osób zobowiązanych?

Wniosek o wpisanie do Rejestru osób zobowiązanych składa firma upoważniona NATUR-PACK, a. s., która zapewnia dla osób zobowiązanych realizację wymaganych celów likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań. Firma upoważniona zawiadamia MŽP SR o każdej zmianie w danych osób zobowiązanych, które zamieściła we wniosku o wpisanie do rejestru, i to w terminie do 30 dni po powstaniu tej zmiany.

10. Czy osobie zobowiązanej grozi kara, jeżeli nie spełni obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach?

Osoba zobowiązana musi wypełniać swoje obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach zaraz po swoim powstaniu, ewentualnie od chwili, kiedy zaczęła wprowadzać na rynek opakowania albo wyroby w opakowaniach. Postanowieniem wykonawczym jest § 9 ustawy, zgodnie z którym osoba zobowiązana ma wystąpić o wpis do Rejestru osób zobowiązanych i firm upoważnionych w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, ewentualnie od chwili, kiedy zaczęła wprowadzać na rynek opakowania albo wyroby w opakowaniach. Po raz pierwszy ten obowiązek ma być spełniony do końca miesiąca lutego 2003.

Jeżeli osoba zobowiązana nie spełnia obowiązku wynikającego w ustawy o opakowaniach, zgodnie z § 18 ustawy o opakowaniach, grozi jej kara aż do kwoty 332 000 €.

« więcej