Zmluvné vzťahy

Podmienky ZMLUVY medzi Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a obcou:

Čo musí obsahovať zmluva medzi Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a obcou?

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z,  prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.

Zmluva s obcou musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä:

  • popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
  • spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,
  • spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
  • podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
  • výšku nákladov na triedený zber v obci.

Môže obec uzatvoriť zmluvu s iba jednou OZV?

Podľa § 81 ods. 22 zákona o odpadoch môže obec pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.

Aká je výpovedná doba zmluvy?

Podľa § 27 ods. 15 obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Výpoveď sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu.

Čo  sa stane v prípade, že obec neuzatvorila zmluvu s OZV?

Koordinačné centrum zorganizuje zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela.


Podmienky ZMLUVY medzi zberovou spoločnosťou a obcou:

Zmluva medzi zberovou spoločnosťou a obcou resp. kto môže vykonávať v obci zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov?

Podľa § 81 ods. 13 vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.

Čo musí obsahovať zmluva?

Podľa § 81 ods. 14 Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy a sklo, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.

Aká je výpovedná doba zmluvy?

Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.


Podmienky ZMLUVY medzi Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a zberovou spoločnosťou:

Čo musí obsahovať zmluva medzi Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a zberovou spoločnosťou?

Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä:

  • a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,
  • b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,
  • c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Čo sa stane ak zberová spoločnosť neuzavrie zmluvu s OZV?

Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

« hore