Zberné dvory

Zberné dvory

Ako je definovaný zberný dvor?

Podľa § 80 ods. 6 je zberný dvor zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • drobný stavebný odpad,
  • objemný odpad
  • a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Prevádzkovanie zberného dvora musí obec opísať a upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vo Všeobecne záväznom nariadení obce (VZN).

Aký odpad bude môcť občan bezplatne odovzdať odpad na zbernom dvore?

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore:

  • ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
  • ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Podľa § 82 ods. 2 odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako poplatníkom môže byť odplatné.

Aké sú povinnosti prevádzkovateľa zberného dvora?

Na prevádzkovateľa  zberného dvora sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch.

Prevádzkovateľ zberného dvora je ešte podľa § 82 ods. 3 povinný:

  • viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
  • informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov na tomto zbernom dvore,
  • vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
  • odobrať odpad od poplatníka a osoby inej ako je poplatník,
  • odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Ak má obec menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, nemusí zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Ako sa upravuje triedený zberu v prípade neobalových materiálov (napr. knihy, noviny, letáky, časopisy, výrobky z plastu a skla a pod.)?

Podľa § 75 miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec.

Financovanie tzv. „neobalovej časti triedeného zberu“ bude zabezpečené prostredníctvom OZV, ktorá bude zabezpečovať aj financovanie triedeného zberu obalov v danej obci. Neobalové materiály budú zbierané spoločne s odpadmi z obalov.

« hore