Základné definície zákona

Základné definície

Čo je miestom pôvodu odpadov z obalov?

Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom obec.

Čo je triedenie odpadov?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Čo je triedený zber?

Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

« hore