Účinnosť zákona č. 79/2015

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17. marca 2015.

Kedy nadobúda účinnosť nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem nasledovných ustanovení:

  • čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu: zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Čl.  čl. I § 13 písm. e) nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
  • § 14 ods. 1 písm. j) držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)]. Ustanovenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
  • čl. V prvého a druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
  • čl. I § 83 ods. 3 písm. b): Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu. Článok I § 83 ods. 3 písm. b) nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
« hore