Triedený zber

Náklady obce spojené s triedeným zberom odpadov z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Aké náklady hradí spojené s nakladaním s odpadom hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

Podľa § 81 ods. 10

  • náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
  • náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a
  • náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

 

Podľa § 81 ods.3 a 5

  • náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
  • náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Aké náklady obci hradí OZV?

Podľa § 81 ods. 11

  • náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,
  • vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore,
  • náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (§ 81 ods.4)

znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.

 

Činnosť Obec hradí z rozpočtu: OZV hradí obci:
náklady na činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom áno
nie
náklady na činnosť nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom áno nie
náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nie áno
náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu áno nie
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov triedeného zberu áno nie

 

Akým spôsobom sa budú obci uhrádzať náklady za triedený zber?

Podľa zákonom navrhovaného a daného systému náklady spojené s triedeným zberom oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu bude OZV priamo uhrádzať zberovej spoločnosti, ktorá priamo vykonáva triedený zber v danej obci t.j. náklady uhradí OZV priamo na účet zberovej spoločnosti.

« hore