Recyklačný fond

Recyklačný fond

K akému termínu sa ruší Recyklačný fond (RF)?

Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016. Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie. Likvidáciu Recyklačného fondu bude riadiť likvidátor, ktorého vymenuje minister životného prostredia SR ku dňu vstupu fondu do likvidácie. Na likvidátora prejde aj pôsobnosť orgánov fondu.

Aká organizácia bude nahrádzať funkciu RF?

Funkcia Recyklačného fondu vzťahujúca sa k financovaniu triedeného zberu odpadov bude nahradená zavedením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), t.j.  výrobcovia a dovozcovia zastúpení Organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) budú zodpovední za financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov.

Dokedy je možné poskytovať prostriedky z RF?

Od 1. júla 2016 je možné prostriedky Recyklačného fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie t.j. do 31.12.2016.

Na čo s a môžu podľa nového zákona použiť prostriedky z RF?

Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva použiť na

a) úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel,

b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,

c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska,

d) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu,

e) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu,

f) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,

g) zber a zhodnotenie odpadových pneumatík z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďujú,

h) zber elektroodpadu z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďuje,

i) podporu budovania zberných dvorov pre združenia obcí,

j) podporu budovania informačného systému odpadového hospodárstva

k) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Kam budú prevedené disponibilné prostriedky RF?

Recyklačný fond prevedie na Environmentálny fond 80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch Recyklačného fondu ku dňu 30. júna 2016, a to najneskôr do 30 dní od uvedeného dňa.

« hore