Koordinačné centrum

Koordinačné centrum

Čo je koordinačné centrum?

Podľa § 31 zákona o odpadoch je koordinačné centrum právnická osoba založená podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku.

Koordinačné centrá budú subjekty združujúce výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne a OZV zabezpečujúce nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu pre ktorý je koordinačné centrum zriadené.

Kto sú zakladateľmi koordinačného centra?

Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne OZV a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento vyhradený prúd odpadu; ak ide o použité batérie a akumulátory, môže byť zakladateľom aj tretia osoba.

Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné centrum pre spoločný integrovaný systém zabezpečenia triedeného zberu v obciach a mestách SR.

Aké má koordinačné centrum povinnosti?

Koordinačné centrum je povinné:

 • vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
 • prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom a zabezpečiť nápravu takéhoto stavu formou určenia osoby zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu; ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá,
 • na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami tretích osôb, systémami individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a systémami združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,
 • rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu množstvu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, určením podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou o založení koordinačného centra a za nediskriminačných podmienok a podľa ich trhového podielu,
 • na žiadosť obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so OZV zlosovaním určiť, ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce,
 • na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a vylosovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov, vylosovanou,
 • poskytovať ministerstvu podklady na účely plnenia jeho ohlasovacích povinností vo vzťahu k Európskej únii, a to na základe údajov od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
 • spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom,
 • viesť  a aktualizovať register neplatičov oznámených podľa § 28 ods. 4 písm. t)
 • bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a v evidencii a vykazovaní údajov u výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne.
« hore