História a vznik spoločnosti

NATUR-PACK, a.s., bola oprávnená organizácia, ktorá vznikla 16.2.2006 zápisom do obchodného registra SR.

Hlavným impulzom boli novovzniknuté povinnosti pre povinné osoby - zber, zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov. Tieto povinnosti vyplynuli  zo  smernice č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov implementovanej do slovenskej legislatívy zákonom 529/2002 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom č. 119/2010 Z.z. a zákonom č. 223/2001 Z.z, ktoré nahradil zákon č. 79/2015 Z.z..


Na základe uvedených skutočností sa viaceré povinné osoby v spolupráci s významnými recyklátormi (Vetropack Nemšová s.r.o., Smurfit Kappa Štúrovo a.s.,...) a zberovými spoločnosťami (OLO, a.s., KOSIT, a.s., A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.) rozhodli pre vytvorenie oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s.


Zákon č. 79/2015 Z. z. zaviedol novú formu kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, organizácie zabezpečujúce kolektívne plnenie dostali názov Organizácie zodpovednosti výrobcov.  Činnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov je legislatívne podmienená udelením autorizácie Ministerstvom životného prostredia SR. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. získala autorizáciu pre vyhradený prúd odpadov z obalov/neobalových výrobkov dňa 20.04.2016, pre vyhradený prúd odpadov z elektrozariadení 06.06.2016 a pre vyhradený prúd odpadov z prenosných batérií a akumulátorov dňa 30.05.2016.


NATUR-PACK, a.s. je členom:


a spolupracujeme s:« hore