Linky

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje pre výrobcov vyhradených výrobkov zápis do Registra výrobcov vyhradených výrobkov a zároveň plní všetky zákonom stanovené povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Každý výrobca vyhradeného výrobku je podľa zákona o odpadoch povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradených výrobkov. Písomná žiadosť musí byť podaná pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky. Ak výrobca vyhradeného výrobku nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradených výrobkov a uvádza vyhradené výrobky na trh Slovenskej republiky, koná v rozpore so zákonom o odpadoch.

 

Register výrobcov obalov

Register výrobcov neobalových výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Odpady portál - spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

Enviroportál - informačný portál o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia

Elektronická zbierka zákonov

Európska komisia - životné prostredie

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

« hore