Pripomienkové konania

1. Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

2. Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

3. Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadu

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

4. Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z RF

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

5. Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

6. Výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

7. Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Dátum začatia MPK: 28.4.2015

Dátum ukončenia MPK: 20.5.2015

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

8. Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Dátum začatia MPK: 30.7.2014

Dátum ukončenia MPK: 5.8.2014

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

9. Návrh Zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum začatia MPK: 11.4.2014

Dátum ukončenia MPK: 6.5.2014

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

10. Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum začatia MPK: 20.3.2014

Dátum ukončenia MPK: 2.4.2014

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

11. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018

Dátum začatia MPK: 6.11.2013

Dátum ukončenia MPK: 12.11.2013

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

 

12. Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Dátum začatia MPK: 10.5.2013

Dátum ukončenia MPK: 23.5.2013

Celý materiál je možné stiahnuť TU.

Celý materiál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je možné nájsť TU.

Všetky pripomienky vznesené v rámci MPK je možné stiahnuť TU.

« hore