Informovanie spotrebiteľa podľa §27 ods.4 písm.i zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch

Životný cyklus obalov a neobalových výrobkov

 

Tzv. výrobca obalov zo zákona o odpadoch je osoba, ktorá používa obaly na balenie, a tým uvádza tieto obaly na slovenský trh, alebo dováža na územie Slovenskej republiky výrobky v obaloch. Za výrobcu neobalových výrobkov sa podľa tohto zákona považuje osoba, ktorá vyrába alebo dováža neobalové výrobky a tým ich uvádza na slovenský trh. Na takýchto výrobcov sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) pre obaly a neobalové výrobky. Princíp RZV je založený na zodpovednosti výrobcu za výrobok, ktorá sa rozširuje aj na štádium životného cyklu obalu a výrobku po jeho spotrebovaní, čiže po použití spotrebiteľom. Jednou zo základných povinností týchto osôb je aj zabezpečenie zberu, prepravy a recyklácie/zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Aby si výrobcovia mohli túto povinnosť splniť, je potrebné aby bol prevádzkovaný funkčný systém triedeného zberu a taktiež aby spotrebitelia svoj odpad správne triedili do jednotlivých farebných kontajnerov/vriec.

Pôvodný obal a výrobok by mal byť po jeho použití spotrebiteľom vhodený do jedného z farebných kontajnerov, ktoré slúžia na triedený zber komunálnych odpadov v obci. Taktiež je možné ich odovzdať aj na zberných dvoroch. Následne sú tieto odpady z obalov a neobalových výrobkov zozbierané zberovou spoločnosťou a prepravené do recyklačných spoločností, kde sa z nich vyrobí nový výrobok. V prípade zálohovaných obalov sa tieto odovzdávajú v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť. Pri ich vrátení Vám predajca vracia záloh v plnej výške.

Informácie o miestnych špecifikách triedenia odpadu, ktoré je potrebné rešpektovať, sa dozviete na Vašom miestnom úrade alebo u zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva zber vo Vašej lokalite. S triedením odpadu Vám od roku 2016 môže pomôcť aj bezplatná mobilná aplikácia Green bin. Viac informácii k tejto aplikácii ako aj možnosti stiahnutia nájdete na http://naturpack.sk/novinky/nova-aplikacia-pomaha-slovakom-triedit-odpad/

 

Základné informácie pre správne triedenie odpadu do farebných kontajnerov * (môže sa líšiť v závislosti od miestnych špecifík):

 

ZELENÝ KONTAJNER – SKLO

ÁNO

 • sklenené fľaše (od nápojov, zaváranín, kozmetiky,...)
 • sklenené nádoby
 • a pod.

Fľaše a poháre je dobré očistiť od zvyškov pôvodného obsahu. Pri vrecovom zbere je dôležité ich nerozbíjať ale ponechávať v celom stave.

 

NIE

 • keramika
 • porcelán
 • zrkadlá
 • autosklá
 • a pod.


ŽLTÝ KONTAJNER – PLASTY

 

ÁNO

 • PET fľaše
 • kelímky
 • tašky, sáčky, fólie
 • plastové obaly z kuchyne a kúpeľne (zo šampónov, saponátov, aviváže,...)
 • výrobky a obaly z plastov
 • a pod.

Obsah obalov je dobré očistiť od zvyškov pôvodného obsahu a zmenšiť ich objem stlačením.

 

NIE

 • obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farby,...)
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky
 • a pod.

 

MODRÝ KONTAJNER – PAPIER

 

ÁNO

 • papierové obaly
 • noviny, časopisy, letáky, knihy, zošity
 • kancelársky papier
 • krabice, kartóny
 • a pod.

 

NIE

 • mokrý, mastný a inak znečistený papier
 • obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov „TETRAPAK“
 • dechtový a voskovaný papier
 • použité plienky a hygienické potreby (papierové vreckovky, utierky,...)
 • a pod.

 

ČERVENÝ KONTAJNER – KOVY

 

ÁNO

 • konzervy
 • plechovky
 • alobal
 • kovové obaly
 • a pod.

Obsah obalov je dobré očistiť od zvyškov pôvodného obsahu.

 

NIE

 • kombinované kovové obaly (tuby od krémov, zubnej pasty, ...)
 • a pod.

 

* Viacvrstvové nápojové obalové materiály (VKM), napr. TETRAPAK, je potrebné vhadzovať do kontajnerov/vriec podľa špecifikácie zberovou spoločnosťou alebo miestnym úradom.

 

Separovaním odpadu prispievate k menšej tvorbe odpadu, ktorý je potrebné spaľovať alebo ukladať na skládky odpadu. Prispievate tak k čistejšiemu životnému prostrediu a zároveň aj chránite primárne surovinové zdroje, ktorých množstvo je obmedzené.


Z Vami vyseparovaných zložiek môžu vzniknúť aj takéto nové predmety:

 

 • 15 sklenených fliaš sa zmení na akvárium

 

 • 30 PET fliaš z minerálky sa zmení na fleecovú bundu

 

 • 12 novín a časopisov sa zmení na pastelky

 • 30 novín a časopisov sa zmení na krabicu od televízora

 • 150 plechoviek sa zmení na panvicu

 • 700 plechoviek sa zmení na stacionárny bicykel

 

 

Recykláciou „odpadu“ sa aj šetrí:

 • Ak sa na výrobu skla použijú sklené črepy, usporí sa 1/4 sklárskych surovín (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne sa zníži vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia
 • Dresy tímov hrajúcich na MS 2010 v Južnej Afrike boli vyrobené z recyklovaných PET fliaš. Na výrobu 1 dresu sa použilo 8 fliaš. Týmto sa ušetrilo 30% energie na ich výrobu a financie v takej výške, že by bolo možné postaviť 29 futbalových ihrísk.
 • Na výrobu 1 tony papiera zo starého papiera sa v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) použije len 1/2 množstva vody, iba 30% energie, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody o 35% a zachráni sa 17 stromov.
 • Recykláciou hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov, 14 kW elektrickej energie (95%) a emisie sa znížia o 99% v porovnaní s výrobou z primárnych surovín.
 • Na výrobu 1 tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije menej železnej rudy o 1,5 tony, uhlia o 0,5 tony, vody o 40% a energie o 75%. Znečistenie ovzdušia sa zníži o 86 %, znečistenie vody o 97 % a ťažobný odpad sa zníži o 97 %.
« hore