FAQ - OBALY

1. Čo je rozšírená zodpovednosť výrobcu vyhradených výrobkov?

Vyhradený výrobok je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o odpadoch“) výrobok, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (ďalej len „RZV“), a teda:

 • Elektrozariadenia (4.časť 2.oddiel zákona)
 • Batérie a akumulátory (4.časť 3.oddiel zákona)
 • Obaly (4.časť 4.oddiel zákona)
 • Vozidlá (4.časť 5.oddiel zákona)
 • Pneumatiky (4.časť 6.oddiel zákona)
 • Neobalové výrobky (4.časť 7.oddiel zákona)

Za výrobcu vyhradených výrobkov sa vo všeobecnosti považuje osoba, ktorá uvádza vyhradený výrobok na trh SR – konkrétnejšie definície a špecifikácie výrobcu sú uvedené v jednotlivých oddieloch pri daných vyhradených výrobkoch.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu (t.j. od výroby až po vznik odpadu), s cieľom predchádzania vzniku odpadu, posilnenia opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia. RZV v sebe zahŕňa aj ekodizajn (materiálové zloženie výrobku a jeho konštrukcia, aby bolo umožnené opätovné použitie a ľahšia recyklácia), informačné povinnosti voči používateľom a spracovateľom, zabezpečenie nakladania so vzniknutým odpadom, ako aj zabezpečenie finančného krytia daných činností.

RZV znamená, že ten, kto sa podľa zákona považuje za výrobcu daného výrobku, je za tento výrobok zodpovedný od jeho vzniku a uvedenia na trh až po spotrebu a následný vznik odpadu z tohto výrobku.

Povinnosti vyplývajúce z RZV sa vo všeobecnosti dajú plniť

 • individuálne alebo
 • kolektívne – prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), prostredníctvom ich systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • pri batériách a akumulátoroch aj prostredníctvom tzv. tretej osoby

Zberovej spoločnosti platia pôvodcovia odpadu za odvoz odpadu, v rámci zabezpečenia plnenia povinností pôvodcu odpadu. Organizácii zodpovednosti výrobcov platia výrobcovia v rámci zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

2. Koho sa týka zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, časť „OBALY“ a čo sa za obaly považuje?


Rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly a odpady z nich sa týka podľa § 52 ods. 11 zákona:

 • baličov (písm.a)
 • plničov (písm.a)
 • distribútorov výrobkov, ktoré sú balené a distribuované pod jeho obchodnou značkou (písm.b)
 • dovozcov výrobkov v obaloch (písm.c)
 • distribútorov, ktorí odovzdávajú obal konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie odplatne alebo bezodplatne (sáčky pri pečive, ovocí, tašky pri pokladniach, ...) (písm.d)
 • distribútorov, ktorí použijú obal na zabalenie distribuovaného tovaru (tzv. servisné obaly – kelímok v lahôdkach, pizza krabice, menu boxy, ...) (písm.e)
 • dovozcov/výrobcov prázdnych obalov určených konečnému spotrebiteľovi (občanovi) (zaváraninové poháre, sáčky, fólia, ...) (písm.f)

Za obal sa považuje výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľ alebo spotrebiteľa. Príklady obalov sú uvedené v prílohe č. 7 zákona.

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov určených pre konečného používateľa alebo spotrebiteľa. (napr. plastová fľaša)

Skupinovým obalom je obal určený nato, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu nato, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností (napr. fólia na šesťbalení nápojov).

Za odpady z obalov sa považuje obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.

Uvedením obalu na trh je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu (z členského štátu aj iného ako členského štátu) do etapy distribúcie alebo použitia.

Za výrobcu obalov sa nepovažuje teda ten subjekt, kto obal vyrobí!! Je to až ten subjekt, ktorý obal, zjednodušené povedané, použije na zabalenie (baliči, plniči, dovozcovia či distribútori obalov a tovarov v obaloch)!!

3. Stanovuje zákon nejakú hranicu, od kedy sa na výrobcu obalov vzťahuje RZV?


Áno, zákon o odpadoch stanovuje spodnú hranicu 100 kg obalov.


4. Vzťahuje sa zákon aj na zahraničné subjekty?


Áno, zákon sa v rovnakej miere vzťahuje tak na slovenské spoločnosti ako aj na zahraničné subjekty. Spoločnosti, ktoré nemajú sídlo alebo miesto podnikania na území SR, majú ešte dodatočnú povinnosť ustanoviť si splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, so sídlom alebo miestom podnikania na území SR. Splnomocnený zástupca následne zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu.


5. Aké povinnosti má výrobca obalov podľa zákona o odpadoch?


Povinnosti výrobcov obalov ustanovuje § 27 ods. 4 a § 54 zákona odpadoch, ako napríklad:

 • registrácia v Registri výrobcov obalov vedenom MŽP SR + ohlasovanie zmien
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak spoločnosť nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR
 • vedenie evidencie o množstve obalov uvedených na trh a zasielanie ohlásení z evidencie na MŽP SR a ich archivácia
 • zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v plnom rozsahu, minimálne vo výške záväzných limitov
 • zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov z komunálnych odpadov v plnom rozsahu, najmenej vo výške zberového podielu
 • vypočítať zberový a trhový podiel
 • informovanie spotrebiteľa a vykonávanie propagačných a vzdelávacích aktivít


6. Ako sa zapísať do Registra výrobcov obalov?


Výrobca obalov je povinný požiadať ministerstvo ŽP o zápis do Registra výrobcov obalov pred uvedením výrobkov na trh. Prechodné obdobie na registráciu do registra bolo do 30.06.2016.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“).


7. Ako môže výrobca obalov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?


Pri obaloch zákon umožňuje dva spôsoby zabezpečenia, a to

 • INDIVIDUÁLNE, vytvorením systému individuálneho nakladania s odpadmi z obalov – tento spôsob plnenia je možný len v prípade, že vie výrobca preukázať, že jeho odpady z obalov neskončia v komunálnom odpade! Následne mu musí byť udelená autorizácia na výkon činnosti individuálneho plnenia od MŽP SR. Konkrétnu formu preukazovania zákon nerieši.
 • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly

OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.


8. Čo je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly?


OZV pre obaly je organizácia podľa zákona o odpadoch, ktorá v súlade s udelenou autorizáciou z MŽP SR zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov a ktorá zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre zastúpených výrobcov. Udelenie autorizácie preukazuje vytvorenie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov, založeného na zmluvných vzťahoch so zberovými spoločnosťami, spracovateľmi ako aj obcami.

Potvrdenie o udelení autorizácie pre NATUR-PACK, a.s.

9. Čo zabezpečuje OZV NATUR-PACK pre zastúpených výrobcov?


OZV NATUR-PACK zabezpečuje plnenie nie len vyhradených povinností za svojich zastúpených výrobcov, a to napríklad:

 • registrácia v registri výrobcov obalov a oznamovanie zmien
 • vedenie evidencie,
 • zber, zhodnocovania a recykláciu odpadov z obalov v plnom rozsahu, minimálne vo výške zberového podielu a ustanovených limitov,
 • trhový a zberový podiel,
 • vypracovanie a zasielanie ohlásenia z evidencie o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie na MŽP SR,
 • informovanie spotrebiteľa, propagačné a vzdelávacie aktivity
 • poradenstvo v oblasti RZV pre obaly

10. V prípade zapojenia sa do systému NATURPACK, aké povinnosti z toho vyplývajú pre výrobcu obalov voči OZV NATUR-PACK?


Výrobca obalov je podľa zákona o odpadoch povinný poskytnúť OZV úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených povinností, ako aj uhradiť náklady, ktoré OZV vzniknú pri zabezpečovaní týchto povinností.

OZV NATUR-PACK pre svojich klientov zabezpečuje okrem podania žiadosti o zápis do registra aj ohlasovanie zmien údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o zápis do registra na MŽP SR od 30 dní od vzniku zmeny. Preto je dôležité, v prípade, že k takejto zmene dôjde, aby nám ju klient neodkladne nahlásil.

Výrobca obalov ďalej OZV NATUR-PACK zasiela kvartálnu informáciu o množstve obalov, ktoré uviedol na trh SR. Na základe kvartálnej informácie o množstve obalov uvedených na trh uhradí OZV kvartálny poplatok. Výška poplatku je odvodená od uvedeného množstva obalov a sadzby pre jednotlivé komodity. Sadzby sú stanovené na základe reálnych nákladov spojených so zberom a spracovaním odpadov z obalov.

Následne OZV NATUR-PACK zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu potrebného množstva odpadov z obalov a na základe uvedených množstiev vypracováva ročné ohlásenie na ministerstvo.

Súčasťou prenesených povinností sú aj propagačné a vzdelávacie aktivity pre konečných používateľov a tieto OZV NATUR-PACK samozrejme taktiež zabezpečuje.


11. V prípade zapojenia sa do systému  NATURPACK, kto podáva žiadosť o zápis do Registra výrobcov obalov?


Žiadosť o zápis do Registra výrobcov obalov, ako aj oznamovanie zmien údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti, podáva OZV NATUR-PACK.

Štatutárny orgán je orgán konajúci menom spoločnosti na základe zákona, štatútu, stanov, organizačného poriadku. Môže ním byť jednotlivá osoba (riaditeľ, konateľ) alebo skupina osôb (správna rada) – v tomto prípade sa rozhoduje hlasovaním a vykonaním odhlasovanej záležitosti je poverený jeden člen. Štatutárny orgán musí byť zapísaný do Obchodného registra.

12. V prípade zapojenia sa do systému NATURPACK, kto vedie evidenciu o obaloch a kto zasiela ohlásenia?


Evidenciu o obaloch uvedených na trh SR si vedie výrobca prostredníctvom svojej internej evidencie a štvrťročných výkazov, ktoré zasiela do NATUR-PACK. Zasielanie ročných ohlásení z evidencie na ministerstvo zabezpečuje OZV NATUR-PACK, ktorá uskutočňuje aj zabezpečenie zberu a zhodnotenia.

Vedenie evidencie a zasielania ohlásení vyplývajúcich z Recyklačného fondu - § 124 a 125 zákona (Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu) na MŽP SR si zabezpečuje naďalej výrobca sám.


13. Je potrebné označovať obaly?


Označovanie obalov podľa zákona o odpadoch nie je povinné! Ak sa však rozhodnete obaly označovať, musí sa tak urobiť v súlade s týmto zákonom, a to:

 • ak sa rozhodne označiť obal o materiálovom zložení obalu, musí sa tak urobiť v súlade s osobitným predpisom - Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 50, 20.2.1997),
 • označenie podľa predchádzajúceho bodu musí byť viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerané trvalé a stále aj po otvorení obalu,
 • obal sa môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním (príloha č. 14 RZV vyhlášky č.373/2015)


14. Aké sú sankcie za neplnenie povinností vyplývajúcich z RZV?


Výrobca obalov je povinný si plniť povinnosť registrácie, uzatvorenia zmluvy s OZV (pri kolektívnom plnení) a ustanovenia splnomocneného zástupcu pri zahraničnej spoločnosti ešte pred samotným uvedením výrobkov na trh SR! Ostatné povinnosti si plní od uvedenia na trh.

Najčastejšie porušenia: Sankcia od 500 EUR do 50 000 EUR je napríklad za nevedenie evidencie a neohlasovanie údajov z evidencie ministerstvu. Sankcia od 1 200 EUR – 120 000 EUR je napríklad za nezaregistrovanie alebo neohlasovanie zmien, ako aj za neustanovenie splnomocneného zástupcu. Za nesplnenie povinnosti zberu a zhodnotenia môže byť uložená pokuta od 2 000 EUR do 250 000 EUR.

Sankcie udeľujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva (povinnosti vyplývajúce z RZV zvykne kontrolovať SIŽP).

« hore