Oprávnená organizácia a OZV

Oprávnené organizácie a organizácie zodpovednosti výrobcov a autorizácia

Aký je rozdiel medzi Oprávnenou organizáciou a Organizáciou zodpovednosti výrobcov?

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je oprávnenou organizáciou, založenou povinnými osobami v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o obaloch č. 119/2010 Z.z., zapísanou do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií vedeného Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom OO 0000004 zo dňa 01.03.2006. NATUR-PACK, a.s. vznikla 16.02.2006 zápisom do Obchodného registra SR.

Organizácia zodpovednosti výrobcov je definovaná zákonom č. 79/2015 Z.z. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch.

Vyhradeným prúdom odpadu sú:

  • elektroodpad,
  • obaly a neobalové výrobky,
  • batérie a akumulátory
  • pneumatiky
  • vozidlá

Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Čo znamená autorizácia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Spoločnosť, ktorá chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2016, musí žiadosť o udelenie autorizácie doručiť na ministerstvo do 31. marca 2016. Súčasťou žiadosti o udelení autorizácie organizácie zodpovednosti výrobcov je okrem iných dokladov aj preukázanie uzavretia zmlúv o budúcej zmluve s obcami a mestami, preukázania predpokladaného rozsahu územného pokrytia a špecifikáciou predpokladaných nákladov. Autorizované budú musieť byť všetky spoločnosti, ktoré budú chcieť fungovať ako organizácie zodpovednosti výrobcov.

Autorizácia OZV by mala zabezpečiť:

  • triedený zber v obciach a mestách SR budú môcť vykonávať len odborne spôsobilé,  finančne zabezpečené a stabilné spoločnosti,
  • vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami určenými na podporu a financovanie triedeného zberu odpadov.
« hore